Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Δολοφονική επίθεση χρυσαυγιτών στη Νίκαια

Στις 18 Απρίλη 2013 κατά τις 8 μ.μ., επί της Πέτρου Ράλλη, 300 μέτρα από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, 10/μελής συμμορία φουσκωτών της Χρυσής Αυγής, επιτέθηκε κατά 6 μελών της Κίνησης “Απελάστε το Ρατσισμό” και του ΣΥΡΙΖΑ που μοίραζαν φυλλάδια και κολλούσαν αφίσες για την κινητοποίηση της 21ης Απρίλη, που θα γίνει την Κυριακή, στο Πάρκο Ελευθερίας.Οι αφί­σες και τα φυλ­λά­δια έχουν κε­ντρι­κά συν­θή­μα­τα “ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΧΟΥ­ΝΤΑ ΚΑΙ ΦΑ­ΣΙ­ΣΜΟΣ” και “ΨΩΜΙ ΠΑΙ­ΔΕΙΑ ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΙΑ”. Αυτό ενό­χλη­σε μια “κυρία” της πε­ριο­χής, που πέ­ρα­σε μπρο­στά από το συ­νερ­γείο και φώ­να­ξε στους συ­ντρό­φους “τώρα ει­δο­ποιώ τη Χρυσή Αυγή και θα δείτε”. Οι σύ­ντρο­φοι συ­νέ­χι­σαν την εξόρ­μη­ση και σε λίγα λεπτά εμ­φα­νί­στη­κε η συμ­μο­ρία, επι­τέ­θη­κε σε δύο παι­διά με γρο­θιές και κλω­τσιές τραυ­μα­τί­ζο­ντάς τους στο πρό­σω­πο και στη συ­νέ­χεια εξα­φα­νί­στη­κε. Κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής που βρέ­θη­καν μπρο­στά στο πε­ρι­στα­τι­κό κά­λε­σαν την αστυ­νο­μία που έφτα­σε στο ση­μείο μετά από 15-20 λεπτά, αφού οι φα­σί­στες είχαν γίνει λούης. Οι δύο σύ­ντρο­φοι, πήγαν στο Γε­νι­κό Κρα­τι­κό της Νί­καιας όπου τους πα­ρα­σχέ­θη­καν οι πρώ­τες βο­ή­θειες, χωρίς να χρεια­στεί πε­ραι­τέ­ρω νο­ση­λεία. Εκεί δια­πί­στω­σαν πως ήταν τραυ­μα­τι­σμέ­νος και ένας με­τα­νά­στης που του είχαν επι­τε­θεί “άγνω­στοι” μέσα σε λε­ω­φο­ρέιο λίγη ώρα αρ­γό­τε­ρα. Αυτή τη στιγ­μή ενη­με­ρώ­νο­νται συλ­λο­γι­κό­τη­τες και φο­ρείς της Νί­καιας και των γύρω πε­ριο­χών και ορ­γα­νώ­νε­ται αντι­φα­σι­στι­κή σύ­σκε­ψη που καλεί η Κί­νη­ση “Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό” για το Σάβ­βα­το 20/4, ο τόπος και η ώρα της οποί­ας θα ανα­κοι­νω­θεί άμεσα, με στόχο μια μα­ζι­κή αντι­φα­σι­στι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση στην πε­ριο­χή για να κλεί­σουν τα γρα­φεία της συμ­μο­ρί­ας στη Νί­καια. Επί­σης ορ­γα­νώ­νο­νται μα­ζι­κές εξορ­μή­σεις τις επό­με­νες μέρες με τα ίδια υλικά.
Η μα­ζι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση της κοι­νω­νί­ας και η απο­μό­νω­ση των φα­σι­στών είναι η μόνη απά­ντη­ση στη δο­λο­φο­νι­κή τους δράση και στην κά­λυ­ψη που απο­λαμ­βά­νουν από τους μη­χα­νι­σμούς κα­τα­στο­λής. Άμεση απά­ντη­ση σε αυτή την πρό­κλη­ση στη Νί­καια αλλά και στις πρό­σφα­τες προ­κλή­σεις των φα­σι­στών στην Καλ­λι­θέα θα είναι η συ­γκέ­ντρω­ση – συ­ναυ­λία την Κυ­ρια­κή 21/4 στο Πάρκο Ελευ­θε­ρί­ας (Πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) και η πο­ρεία που θα ακο­λου­θή­σει στη Βουλή.
Ακο­λου­θούν οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις που θα γί­νουν τις επό­με­νες μέρες στην Καλ­λι­θέα (24/4) και στη Νί­καια (θα απο­φα­σι­στεί στη σύ­σκε­ψη).
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑ­ΣΙ­ΣΜΟΣ. Η ΤΡΟ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕ­ΡΑ­ΣΕΙ.
Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό" | 19.04.2013

Καταγγελία της δολοφονικής επίθεσης της Χρυσής Αυγής

Για μία ακόμη φορά γινόμαστε μάρτυρες των τραγικών αποτελεσμάτων της μαφιόζικης δράσης της νεοναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Για μία ακόμη φορά υποδεχόμαστε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μας θύματα του μακριού χεριού του συστήματος που σε συνθήκες έντονης κοινωνικής κρίσης έχει κληθεί να λάβει δράση.
Τούτη την φορά όμως δεν ήταν μόνο τα συ­νή­θη θύ­μα­τα οι με­τα­νά­στες ήταν και οι ίδιοι οι σύ­ντρο­φοί μας. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να την Πέμ­πτη στις 8μμ επί της Πέ­τρου Ράλλη σε κο­ντι­νή από­στα­ση με τα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής 10με­λής συμ­μο­ρία χρυ­σαυ­γι­τών επι­τέ­θη­καν σε βάρος 6 μελών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και της  Κί­νη­σης «Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό» ενώ αυτοί μοί­ρα­ζαν φυλ­λά­δια και κολ­λού­σαν αφί­σες για την κι­νη­το­ποί­η­ση της 21ης Απρι­λί­ου στο Πάρκο Ελευ­θε­ρί­ας.  Το αντι­φα­σι­στι­κό πε­ριε­χό­με­νο των φυλ­λα­δί­ων και της εκ­δή­λω­σης ήταν αρ­κε­τό για ευαι­σθη­το­ποι­ή­σει τις «βαθιά δη­μο­κρα­τι­κές πε­ποι­θή­σεις» των τρα­μπού­κων της Χρυ­σής Αυγής στέλ­νο­ντας  τραυ­μα­τί­ες τους  συ­ντρό­φους  μας στο Νο­σο­κο­μείο μας,  χωρίς ευ­τυ­χώς αυτή την φορά να θρη­νή­σου­με θύ­μα­τα. Ας ση­μειω­θεί ότι  η αστυ­νο­μία η οποία εκλή­θη στο συμ­βάν εμ­φα­νί­στη­κε μετά την πά­ρο­δο 15 λε­πτών στο κε­ντρι­κό­τα­το αυτό ση­μείο του Δήμου μας … Την ίδια στιγ­μή προ­σε­κο­μί­σθη ένας ακόμα τραυ­μα­τί­ας με­τα­νά­στης στο Νο­σο­κο­μείο μας θύμα ξυ­λο­δαρ­μού σε πα­ρα­κεί­με­νο λε­ω­φο­ρείο από, ως συ­νή­θως, αγνώ­στους…
Θέ­λου­με να δη­λώ­σου­με με τον πλέον σαφή και κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο ότι αρ­νού­μα­στε να με­τα­τρα­πού­με σε απλούς πα­ρα­κο­λου­θη­τές μιας νέας φα­σι­στι­κής θη­ριω­δί­ας που ξε­κι­νά από την Μα­νω­λά­δα και κα­τα­λή­γει στους συ­ντρό­φους μας στη Νί­καια. Το φα­σι­στι­κό δη­λη­τή­ριο που προ­σπα­θεί  να εν­στα­λά­ξει η Χρυσή Αυγή στις καρ­διές των Ελ­λή­νων θα βρει αντί­δο­το την συλ­λο­γι­κή μας μνήμη των θη­ριω­διών της γερ­μα­νι­κής κα­το­χής και της χού­ντας θια­σώ­τες των οποί­ων είναι οι νε­ο­να­ζί της Χ.Α. Θα βρει όμως απά­ντη­ση την ενό­τη­τα και τον αγώνα σύσ­σω­μου του Ελ­λη­νι­κού λαού με μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις εφε­ξής.
Ούτε να δια­νοη­θούν να πα­τή­σουν το πόδι τους στο Νο­σο­κο­μείο μας γιατί θα λά­βουν την απά­ντη­ση που τους δό­θη­κε σε άλλα Νο­σο­κο­μεία στην Ελ­λά­δα, για εμάς τους Υγειο­νο­μι­κούς, όπως μά­λι­στα δια­τυ­πώ­θη­κε και στο ομό­φω­νο ψή­φι­σμα κα­τα­δί­κης της ΧΑ στο πρό­σφα­το συ­νέ­δριο της ΟΕΝΓΕ,  δεν θα επι­τρέ­ψου­με πρα­κτι­κές που δια­χω­ρί­ζουν τους ασθε­νείς . Για εμάς όλοι οι ασθε­νείς ανε­ξαρ­τή­τως ει­σο­δή­μα­τος, χρώ­μα­τος, φύλου ή εθνι­κό­τη­τας είναι ίσοι.
Κοινή απαί­τη­ση κάθε δη­μο­κρά­τη πο­λί­τη απέ­να­ντι στην κλι­μα­κού­με­νη πρό­κλη­ση της Χ.Α. είναι η άμεση απο­μά­κρυν­ση των γρα­φεί­ων της νε­ο­να­ζι­στι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας από την πόλη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...